Dokumendid


Dokumendiregister

Põhimäärus

Asjaajamiskord

Kallemäe Kooli kvaliteedi käsiraamat

Kallemäe Kooli arengukava 2017-2021

Kallemäe kooli õppekava

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse üldtööplaan 2020/2021 õppeasta

Kallemäe Kooli tegevusaruanne 2017/2018 õppeaasta; 2018/2919 õppeaasta

2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside

Sisehindamise aruanne 2015/2016 õppeaasta

Kallemäe Kooli õppenõukogu alarühmade koosseis ja nende kokkukutsumise kord

Kallemäe Kooli arenguvestluse läbiviimise kord

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse sisehindamise kord

Kallemäe Kooli töökorralduse reeglid

Kallemäe Kooli töötasujuhend

Kallemäe Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi kord

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

Õpilase Kallemäe Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Kallemäe Kooli kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

Kallemäe Kooli õpilase käitumise reeglid

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali õpilase õigused

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali õpilase kohustused

Õpilaste õiguste harta

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord

Kallemäe Kooli õpilaskodu kodukord

Kallemäe Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Kallemäe Kooli võimla kodukord

Klassi- ja kooliväliste ürituste või väljasõitude korraldamise kord

Ametiautode kasutamise kord

Kallemäe Kooli hankekord

Kallemäe Kooli teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestamine

Kallemäe Kooli käitumisjuhised koroonaviiruse leviku tingimustes